அலுமினிய சுருள்கள்

  • அலுமினிய சுருள்கள்

    அலுமினிய சுருள்கள்

    அலுமினியம் சுருள் என்பது ஒரு உலோகத் தயாரிப்பு ஆகும், இது ஒரு வார்ப்பு மற்றும் உருட்டல் ஆலை மூலம் உருட்டப்பட்ட, நீட்டி மற்றும் நேராக்கப்பட்ட பிறகு செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட பறக்கும் கத்தரிகளுக்கு உட்பட்டது.