நானிங்

ப்யூக் 4 எஸ் கடை

டோங்ஃபெங் நிசான் 4 எஸ் கடை

குவாங்பென் 4 எஸ் கடை

1

குவாங்சி தாவரவியல் பூங்கா

சர்வதேச விமான ஷாப்பிங்

மஸ்டா 4 எஸ் கடை

நானிங் 303 மருத்துவமனை 2

நானிங் ப்யூக் 4 எஸ் கடை

கியா நானிங் 4 எஸ் கடை

1

நீர் மின் நிலையத்தின் பனோரமா

யூஜின் சாலை கோல்டன் தீவு